Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
PLENS MUNICIPALS I JUNTES DE GOVERN
El ple municipal de juliol, dimecres 26
A N U N C I


El Ple d'aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 26 de juliol de 2006 a les 21.00 hores a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:


ORDRE DEL DIA


1.- Aprovació d'actes.

2.- Modificació d'ordenances fiscals.

Modificació de les següents ordenances: número 7, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; número 18, per la taxa de prestació de serveis i activitats; número 26, per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per aparcament i càrrega i descàrrega; número 27, per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en vies públiques municipals; número 30, per la prestació del servei d'ensenyament a l'escola de música; i la reguladora dels preus públics.

3.- Baixa de crèdits no pressupostaris.
 
4.- Projecte tècnic d´aparcament subterrani (Xifré).

Aprovar el projecte bàsic de l'aparcament subterrani en el subsol dels jardins de l'edifici Xifré, redactat per PCG (Projectes Consulting i Gestió d'Obres) i COMSA. Els serveis tècnics han constatat que el projecte presentat compleix les bases del concurs i els requeriments municipals.

5.- Modificació d'ordenances de Policia i Bon govern.

El temps transcorregut des de l'aprovació de l'ordenança, que data del febrer de 1984, l'evolució del règim local i altres consideracions, fan necessària aquesta modificació. S'afegeix un apartat a l'article número 3 per tal de garantir la col·laboració amb els agents de l'autoritat municipal, no fer-ho suposarà una falta greu. També s'afegeix un apartat a l'article 11 bis, per regular un seguit de normes de conducta. Entre d'altres, es prohibeix el consum de begudes alcohòliques en els espais públics en cas que es causin molèsties a altres persones que usen aquests espais o als veïns. També es regula que els agents de l'autoritat puguin acompanyar les persones en estat d'embriaguesa als serveis de salut o d'atenció social corresponents per tal d'evitar molèsties greus a les persones i garantir la salut de les persones afectades. També es modifiquen els articles: 12 bis, 49 bis i Capítol X, articles 183 a 193.

6.- Mocions.

7.- Precs i preguntes.

8.- Comunicacions.ARENYS DE MAR, 21 de juliol de 2006.

EL SECRETARI DE  L´AJUNTAMENT,

Signat: Àngel Lozano i Pérez

Publicat el 24 de juliol de 2006
^