Ajuntament d'Arenys de Mar

NOTÍCIES

Avui entra en vigor la convocatòria MIFO d'ajuts al lloguer per aquest any 2017, període que finalitza el 19 de juny de 2017. Tota la documentació s'ha de fer arribar al Consell Comarcal del Maresme. Davant de dubtes o consultes, les persones interessades es poden adreçar a l'Oficina d'Habitatge d'Arenys de Mar, ubicada als mòduls que la Regidoria d'Acció Social té a Can Nadal. L'horari d'atenció és els dilluns al matí, de 9 a 14 h (no cal cita prèvia).

Documentació que fa referència a aquesta convocatòria:

1. Resolució GAH/687/2017, de 28 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.

2. Document-resum d’informació per a les persones sol·licitants

3. Formulari de sol·licitud (és molt important que es porti tota complimentada amb les signatures corresponents. Si no s’omple de forma correcte, pot ser un motiu per a denegar l’ajut)

4. Full de transferència bancària (ha d'estar degudament omplert i signat pel sol·licitant i segellat pel banc)

5. Declaració responsable d’ingressos percebuts (únicament s'ha de portar si no es poden declarar ingressos d'altra forma).

Trobareu tota la informació al respecte al web de l’Agència de l’Habitatge clicant el següent enllaç.

Publicat el 19 d'abril de 2017