Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
CONSELLS MUNICIPALS
Reglament del Consell Municipal d'Esports

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r

El Consell Municipal de l’Esport és un òrgan de participació sectorial, creat de conformitat amb el que preveuen la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 63 i 64 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, de 28 d’abril de 2003 i els articles 53 i següents del Reglament municipal de participació ciutadana.

Article 2n

L’objecte genèric d’aquest Consell Sectorial és estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves associacions en la gestió dels afers relatius a l’àmbit de l’esport, oferint un espai més d’influència ciutadana i d’interrelació d’informació.

Article 3r

Constitueixen l’objecte específic del Consell Municipal de l’Esport, entre d’altres les següents activitats:

1.- Actuar com a òrgan d’informació i consulta en matèria d’ordenació i foment de l’esport, per tal  de crear espais d’expressió i reflexió amplis i multisectorials, que integrin les òptiques polítiques, tècniques i ciutadanes.

2.- Proposar iniciatives a l’Ajuntament en matèria d’esports.

3.- Elaborar informes en aquelles matèries sotmeses a la seva consideració dins del marc de les seves competències.

4.- Realitzar sessions informatives àmplies adreçades als col·lectius interessats en el tema per tal d’informar i de recollir opinions.

5.- Millorar la coordinació entre els serveis municipals i les associacions i institucions esportives implicades en el foment i la millora de l’activitat esportiva.

6.- Totes les que li encarregui la Presidència del Consell.

Article 4t

L’àmbit territorial del Consell serà el municipi d’Arenys de Mar.

  

CAPITOL II. ORGANITZACIÓ DEL CONSELL

Article 5è

Els òrgans de govern del Consell Municipal de l’esport són:

         1.- El Consell Plenari.

         2.- La Presidència.

         3.- La Vice-Presidència.

         4.- Les diverses Taules de Treball que es vulguin crear.

 

Secció 1ª. EL CONSELL PLENARI

Article 6è

1.- El Consell Plenari serà integrat per:

         a) el president 

         b) el vice -president 

         c) el secretari 

         d) els vocals.

2.- Correspon  la presidència del Consell a l’alcalde, que la pot delegar en vicepresidència.

3.- Correspon la vicepresidència del Consell al regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

4.- La Secretaria del Consell Plenari correspondrà al tècnic d’Esports de la Corporació, qui assistirà amb veu però sense vot a les sessions plenàries .

5.- La Vocalia del Consell es compon per:

         a) Una persona representant de cada grup polític amb representació a l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb veu i vot.

         b) Una persona representant de cadascuna de les entitats i associacions esportives arenyenques, actives i degudament registrades al corresponent registre d’entitats jurídiques municipals. Aquesta persona podrà ser substituïda en cas de força major sempre previ avís a la Regidoria d’esports amb veu i vot.

         c) Qualsevol altre persona membre amb un límit de “9” l’assistència de la qual es consideri convenient a criteri de la presidència del Consell Plenari atesa la seva significació en el món esportiu local o bé a proposta de 1/3 part del Consell.

         d) Els tècnics d’Esports que hi podran assistir amb veu però sense vot.

e) Una persona representant del col·lectiu del Gent Gran del Gimnàs Municipal amb veu i vot.

f) Una persona representant de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya gerent del Complex Esportiu Fondo de les Creus amb veu i vot.

Article 7è

Les funcions del Consell Plenari:

         1.- Informar sobre aquelles matèries sotmeses a la seva consideració pel President del Plenari.

         2.- Proposar iniciatives a l’Ajuntament en matèria d’esports.

         3.- Potenciar el coneixement i la coordinació entre institucions i entitats.

         4.- Analitzar, promoure debats i sensibilitzar sobre les qüestions Claus de l’esport a la vila.

         5.- Proposar al President del Plenari la Constitució de taules de Treball i la seva composició atenent els àmbits i temes prioritzats objecte d’estudi.

         6.- Qualsevol altre dins dels objectius generals o específics del Consell esmentats als articles 2n i 3r.

7.- Col·laborar en l’elaboració dels pressupostos (plantilla, inversions, despeses generals, etc)

Article 8è.

Les persones membres del Consell perden aquesta condició en els casos següents:

a)     A causa de defunció.

b)     Per renuncia.

c)      Quan perdi la condició de regidor de l’Ajuntament.

d)     Com a resultat de la proposta raonada o acord majoritari de l’organisme o entitat o grup polític que representi.

e)     Quan el Ple del Consell adopti acord en aquest sentit amb el vot favorable de dos terços dels i les membres.

Els membres del Consell seran nomenats per un període de sis anys renovable, excepte a qui sent membre fa referència l’article 6è punt 5 apartat a), la renovació dels quals s’efectuarà amb el corresponent canvi de mandat.

 

Secció 2ª. PRESIDÈNCIA DEL CONSELL

Article 9è.

El president del Consell Municipal d’Esports té les atribucions següents:

a)     Representar el Consell.

b)     Convocar, presidir i fixar l’ordre del dia de les sessions del consell plenari.

c)      Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament d’Arenys de Mar els acords,els informes, les propostes i els estudis que elabori el Consell.

d)     Autoritzar, amb el vistiplau, totes les actes del Consell.

e)     Exercitar el seu dret a vot, que serà de qualitat en els supòsits d’empat reiterat.

f)      Procedir a la creació, si escau, de les Comissions de Treball per a temes específics a proposta del consell plenari i designar-ne les persones membres i coordinadores.

g)     Autoritzar amb la seva signatura els escrits oficials del Consell.

h)     Adoptar les resolucions que exigeixi el correcte funcionament del Consell i donar-ne compte a la primera reunió que celebri.

i)       Totes les altres funcions intrínseques al càrrec de presidència i les que li siguin expressament delegades pel consell plenari.

 

Secció 3ª. LA VICE -PRESIDÈNCIA

Article 10è

Correspondrà a qui ostenta la vicepresidència del Consell substituir el president en cas de vacant, d’absència o malaltia assumint les seves atribucions i facultats, com també exercir les funcions que li delegui la presidència del Consell.

 

CAPITOL III. RÈGIM DE LES SESSIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS

Article 11è

La designació dels membres del Consell es durà a terme pel Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

La presidència del Consell Plenari podrà convidar a aquelles persones l’assistència de les quals es consideri convenient atès el tipus d’assumptes a tractar per què assisteixin a les sessions plenàries amb veu però sense vot.


Article 12è

         1.- El Consell Plenari s’ha de reunir en sessió ordinària trimestralment de manera indicativa i, en sessió extraordinària, sempre que la presidència ho consideri necessari o a sol·licitud d’una tercera part de les persones membres mitjançant un escrit raonat i amb indicació dels assumptes que la motivin.

         2.- La convocatòria per a les sessions s’ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies, incloent l’ordre del dia i l’acta de la sessió anterior. Les sessions extraordinàries s’han de fer amb antelació mínima de 2 dies hàbils.

         3.- Les persones membres del Consell adreçaran per escrit a la presidència les propostes de temes a tractar en les sessions del Consell i aportaran la documentació pertinent.

Article 13è

1.- Es considera que el Ple queda vàlidament constituït en sessió amb l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de les persones membres. Aquest quòrum haurà de mantenir-se durant tota la sessió. En tot cas serà necessària la presència del president o de qui legalment el substitueixi i de que faci les funcions de secretaria.

2.- El desenvolupament de les sessions es regirà per les regles de funcionament aplicables a les sessions plenàries de l’Ajuntament.

3.- Els acords del Consell Plenari s’han d’adoptar per majoria de qui assisteix amb possibilitat d’emetre vots particulars. La votació serà secreta quan ho acordi la majoria simple de les persones membres presents a la reunió. En cas d’empat decidirà el vot de qualitat de presidència o de qui la substitueixi.

4.- Els vots seran personals i intransferibles tot i que les persones membres del Ple poden abstenir-se de votar. L’absència una vegada començada la deliberació d’un assumpte equivaldrà a efectes de votació a l’abstenció.

 

CAPITOL IV. LES TAULES DE TREBALL

Article 14è

Les Taules de Treball hauran de ser creades per la presidència  del Consell Plenari i tindran com a finalitat l’estudi i/o informe i/o proposta sobre els temes que hi proposi (pel president del Consell Plenari) o aquells altres l’anàlisi dels quals es consideri convenient.

Les tasques encarregades a la Taula de Treball finalitzaran quan hagi presentat l’informe corresponent.


Article 15è

Cada Taula de Treball és formada per:

a)     Una persona coordinadora.

b)     Vocals.

Podrà ser vocal qui ho sigui del Consell Plenari amb excepció dels representants designats per cada grup polític municipal, els quals, tanmateix, podran assistir-hi si ho consideren necessari. Això no obstant podran participar-hi altres persones per la seva especial relació o implicació amb els temes de treball, essent també possible la participació d’una mateixa persona en diferents taules de treball.

Les vocalies membres de les diferents Taules de Treball seran designades per la presidència del Consell Plenari a proposta d’aquesta.

La persona coordinadora serà així mateix designada per la presidència del Consell Plenari a proposta de la corresponent Taula de Treball. La seva funció serà aixecar actes de cada reunió.

El nombre de persones vocals components de cada Taula és variable, depèn de l’àmbit de la tasca i del tema específic que es treballa, no podrà superar el nombre de 8.

Article 16è

A les persones coordinadores o pertanyents (persones de) a la pròpia Taula en qui deleguin els correspon:

a)     Convocar i dirigir les reunions i els debats de la Taula.

b)     Trametre a la Presidència del Consell els informes, propostes, etc. una vegada elaborats.

c)     Actuar com a portaveu de la pròpia taula en el si del Consell.

 

 

 

 

Publicat el 30 de març de 2012
^