Ajuntament d'Arenys de Mar

TAULER D'ANUNCIS 2000 - 2008

Ordenança fiscal núm. 1
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

Ordenança fiscal núm. 2
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Ordenança fiscal núm. 3
IMPOST MUNICIPAL SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES

Ordenança fiscal núm. 4
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Ordenança fiscal núm. 5
CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Ordenança fiscal núm. 6
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Ordenança fiscal núm. 7
TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Ordenança fiscal núm. 8
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL

Ordenança fiscal núm. 9
TAXA MUNICIPAL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

Ordenança fiscal núm. 10
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

Ordenança fiscal núm. 11
TAXA PER SERVEIS DE VIGILÀNCIA ESPECIALS

Ordenança fiscal núm. 12
TAXA PER LA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES


Ordenança fiscal núm. 13
TAXA CLAVEGUERAM


Ordenança fiscal núm. 14
TAXA PER LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER


Ordenança fiscal núm. 15
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS ABUSIVAMENT O DEFECTUOSAMENT A LA VIA PÚBLICA


Ordenança fiscal núm. 16
TAXA PEL SERVEI DE MERCATS


Ordenança fiscal núm. 17
TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES


Ordenança fiscal núm. 18
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS


Ordenança fiscal núm. 19
TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D'INTERÈS GENERAL.


Ordenança fiscal núm. 20
TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA


Ordenança fiscal núm. 21
TAXA PER L'OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D'US PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA DEL PAVIMENT DE LES VORERES EN LA VIA PÚBLICA


Ordenança fiscal núm. 22
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.


Ordenança fiscal núm. 23
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.


Ordenança fiscal núm. 24
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'US PÚBLIC I INDUSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRAFICS.

Ordenança fiscal núm. 25
TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA.

Ordenança fiscal núm. 26
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORERES

Ordenança fiscal núm. 27
TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS.

Ordenança fiscal núm. 28
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

Ordenança fiscal núm. 29
TAXA PER RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU I RESERVA D'ESPAIS DE COTXES DE MINUSVALIDS I ELS ADAPTATS PER LA SEVA CONDUCCIÓ PER PERSONES AMB DISCAPACITAT FISICA, EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS.

Ordenança fiscal núm. 30
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI D´ENSENYAMENT A L´ESCOLA DE MÚSICA

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE TELEASSITENCIA

PREUS DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL FONDO DE LES CREUS

Publicat el 12 de gener de 2004